dịch vụ kế toán thuế hà nội

BẢNG PHÂN BỐ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (MẪU SÔ 11 – LĐTL)

1.Mục đích

Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương, tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trcihs nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có Tk 334, Tk 335, Tk 338 (3382,3383,3384))

2.Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Kết cấu và nội dung chủ yêu của bảng phân bổ này gồm có các cột dọc ghi Có Tk 334, TK 335, TK 338, các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng, sử dụng lao động

Cơ sở lập :

+ Căn cứ vào các bagnr thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc Có TK 335

+ Căn cứ vào tỷ lệ trích BH XH, BHYT, kinh phí công đoàn và tổn sốt iền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra sốt iền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338

Số liệu của bagnr phân bổ này được sử dụng để ghi vào các ổ kế toán có liên quan, đồng thời đưuọc sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành

Mẫu số 11 – LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mẫu số 11 - LĐTL

zp8497586rq
`