dịch vụ kế toán thuế hà nội

Báo cáo tài chính theo quyết định 48 của Bộ tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính

 

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mỏ nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn hay, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các hợp tác xã cũng áp dụng Hệ thống báo cáo tài chính năm quy định tại chế độ kế toán này.

Hệ thống báo cáo tài chính năm này không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có quy mổ nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù tuân theo quy định tại chế độ kết oán do Bộ tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành

Hệ thống báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

*Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

Báo cáo bắt buộc:

+Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B 01 – DNN

Xem hướng dẫn chi tiết cách ghi các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán tại:  Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02- DNN

Xem hướng dẫn chi tiết cách ghi các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN

Xem hướng dẫn chi tiết cách ghi các chỉ tiêu trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính tại: Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

+ Bảng cân đối tài khoản: Mẫu số F 01 – DNN

-Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 – DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác

 

*Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

+ Bảng cân đối tài khoản : Mẫu số B01 – DNN/HTX

+Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 –DNN

+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN/HTX

*Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống báo cáo tài chính này

Trong quá trình áp dung, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý các doanh nghiệp; Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện

Công ty kế toán Bảo An nhận làm Báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000 – 1 triệu đồng, Uy tín – Chính xác – Giá hợp lý. Xem chi tiết nội dung thực hiện dịch vụ Báo cáo tài chính tại: Nhận làm báo cáo tài chính năm

`