dịch vụ kế toán thuế hà nội

Tài sản cố định khi đã hết khấu hao kế toán cần phải làm biên bản thanh lý tài sản cố định. Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định để kế toán tiến hành thực hiện:

Đơn vị:…………………………………

Mẫu số C51 – HD

Bộ phận:……………………………….

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị QHNS:…………………..

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày …..tháng…… năm ……

            Số : …………..

                                                                                                            Nợ: …………..

                                                                                                            Có: …………..

Căn cứ  Quyết định số :……..ngày ……tháng ……năm…… của ……………………………..

………………………………………………………. về việc thanh lý tài sản cố định

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………………..Chức vụ………………..Đại diện …………………Trưởng ban

Ông/Bà:…………………………Chức vụ………………..Đại diện ………………………Uỷ viên

Ông/Bà: ………………………..Chức vụ………………..Đại diện ………………………Uỷ viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ………………………………………………….

– Số hiệu TSCĐ ……………………………………………………………………………………………

– Nước sản xuất (xây dựng)…………………………………………………………………………….

– Năm sản xuất …………………………………………………………………………………………….

– Năm đưa vào sử dụng …………………………Số thẻ TSCĐ …………………………………..

– Nguyên giá TSCĐ ………………………………………………………………………………………

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý………………………………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ………………………………………………………………………………

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ……… tháng ……… năm …..

Trưởng Ban thanh lý

 (Ký, họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ :………………………(viết bằng chữ) ………………………………..

– Giá trị thu hồi :……………………………………(viết bằng chữ) ……………………………….

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

Ngày ………tháng ………năm ……

  Thủ trưởng đơn vị                                                            Kế toán trưởng
buy research papers online
(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                             (Ký, họ tên)

765qwerty765
`