dịch vụ kế toán thuế hà nội

Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 có quy định: Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo pháp luật về thuế GTGT hoặc người nộp thuế muốn chuyển đối từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì phải gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Doanh nghiệp nào có doanh thu tính từ tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013 dưới 1 tỷ đồng, kỳ tính thuế tiếp theo từ ngày 1/1/2014 sẽ được chuyển sang tính thuế theo phương pháp trực tiếp (không sử dụng hóa đơn GTGT mà sử dụng hóa đơn bán lẻ), Nếu muốn chuyển đổi sang phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì phải làm mẫu số 06/GTGT nộp trực tiếp cho cơ quan thuế trước ngày 20/12 của năm trước liền kề.

Doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng, muốn biết mình có phải làm mẫu số 06/GTGT hay không thì tham khảo tại: Doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng có phải làm mẫu 06 không?

Bảo An xin chia sẻ với các bạn Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm…..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Để download file word, mời các bạn click vào đường dẫn dưới đây: 14.Dang ky phuong phap tinh thue GTGT 06-GTGT (28)

Bàn luận hỏi đáp xem cách nộp cũng như áp dụng thông tư 156 như thế nào tại đây nhé:

https://www.facebook.com/dichvuketoanbaoan/posts/506314716148623

Tags: Mẫu 06/GTGT, mẫu 06/GTGT theo thông tư 156, download mẫu số 06/GTGT

zp8497586rq
`