dịch vụ kế toán thuế hà nội

1.Nguyên tắc đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tê (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái từng nghiệp vụ phát sinh

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

-Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt

-Sổ cái

-Các sổ, thẻ kế toán chi tiết

 

2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo ác tìa khoản kết oán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kết oán chi tiết thì đồng thừoi với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phái sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan

Trường hợp đơn vị mởi các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dugnf làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có)

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiều khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Nhật ký chung (Hoặc số Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt) khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ

hinh thuc ke toan nhat ky chung

 

3.Nội dung và phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

a.Nhật ký chung(Mẫu số S03a – DNN)

*Nội dung:

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ cái số liệu ghi trên Sổ nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ cái

*Phương pháp ghi sổ:

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

Cột A: ghi ngày, tháng ghi sổ

Cột B,C: ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng để làm căn cứ ghi sổ

Cột D: ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán

Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ cái

Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoán ghi Nợ được ghi trước, tài khoán ghi Có đưuọc ghi sau. Mỗi khi tài khảon đưuọc ghi một dòng riêng

Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các tài khoàn ghi Nợ

Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các tài khoản ghi Có

Cuối trang số, cộng số tiền phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ cái, doanh nghiệp có thể mở các Sổ nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp  các nghiệp vụ đã ghi vào sổ nhật ký đặc beiẹt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ cái là sổ Nhật ký chung và các sổ nhật ký đặc biệt.

Công ty kế toán hà nội liên tục khai giảng các lớp học thực hành kế toán thuế trên chứng từ sống dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ chi cục thuế. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với các số Hotline hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi 24/24.

Chúc các bạn thành công!

`