dịch vụ kế toán thuế hà nội

Kế toán doanh nghiệp

 • Khi mua – bán hàng hóa hạch toán lên sổ sách (trên excel) như thế nào?

  Hướng dẫn kế toán cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh trên Excel khi Mua – Bán hàng hóa a/ Trường hợp mua hàng hoá: +  Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền […]

  Đọc tiếp
 • Phân biệt PP hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

  Đặt vấn đề: Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn và áp dụng 1 trong 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho (theo nguyên tắc năm tài chính): phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK). Việc lựa chọn phải thích hợp và phải thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán. Vậy, lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho có ảnh hưởng lớn đến tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Để xem xét sự ảnh hưởng của 2 phương pháp này đến tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp, chúng ta cần phân biệt 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho. I/Hàng tồn kho – Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) là một tổ chức độc lập có mục tiêu nhằm đạt được sự thống nhất trong các nguyên tắc kế toán mà các doanh nghiệp và các tổ chức trên thế giới sử dụng để lập Báo cáo tài chính. Uỷ ban này đã xây dựng được hệ thống các chuẩn mực kế toán cơ bản có thể vận dụng ở các quốc gia khác nhau trên cơ sở tiêu chuẩn hoá và hài hoà đáp ứng xu hướng toàn cầu hoá hiện nay đặc biệt là hài hoà và thống nhất trong việc lập và trình bày các báo cáo tài chính. Vì vậy có nhiều quốc gia quan tâm đến việc nghiên cứu, xây dựng và công bố các chuẩn mực kế toán quốc gia trên cơ sở vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế xem xét chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho IAS 2 là căn cứ để có thể so sánh với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 2) và những quy định kế toán hàng tồn kho hiện nay từ đó có những phương hướng hoàn thiện. *Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam(VAS02) Hàng tồn kho là: – Những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường – Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang – NVL, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Hàng tồn kho bao gốm: – Hàng hoá mua về để bán: hàng tồn kho, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công chế biến. – Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán. – Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm. – NVL, công cụ dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường. – Chi phí dịch vụ dở dang. III Phân Biệt 1/ Phương pháp kê […]

  Đọc tiếp
 • Gia hạn thế giá trị gia tăng (GTGT) – hướng dẫn cụ thể cách nộp phụ lục

  Gia hạn thuế GTGT không khó như các bạn nghĩ và bạn hoàn toàn có thể làm được ngay sau khi đọc bài hướng dẫn dưới đây! Để thực hiện gửi phụ lục gia hạn nộp thuế theo Thông tư 16/2013/TT-BTC – Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn […]

  Đọc tiếp
 • Phương pháp định khoản hạch toán tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

  TÀI KHOẢN 419 CỔ PHIẾU QUỸ   Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó sẽ […]

  Đọc tiếp
 • Phương pháp định khoản hạch toán tài khoản 421 Lợi nhuận chưa phân phối

  TÀI KHOẢN 421 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI   Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.   HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY […]

  Đọc tiếp
 • Phương pháp định khoản hạch toán tài khoản 431 Quỹ khen thưởng phúc lợi

  TÀI KHOẢN 431 QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI – Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen […]

  Đọc tiếp
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, kèm theo các biểu mẫu cần biết   I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội II. Nơi tiếp nhận và trả kết quả […]

  Đọc tiếp
 • Báo cáo tài chính theo quyết định 48 gồm những gì?

  Báo cáo tài chính theo quyết định 48 của Bộ tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính   Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các […]

  Đọc tiếp
 • Báo cáo tài chính: Hướng dẫn lập bản Thuyết minh báo cáo tài chính

  BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (MẪU SỐ B09 – DNN)   Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu I/-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Trong phần này cần nêu rõ: –Hình thức sở hữu vốn: là công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh hay doanh nghiệp […]

  Đọc tiếp
 • Báo cáo tài chính: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Nội dung và phương pháp ghi các chỉ tiêu trong BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (MẪU SỐ B03 –DNN)   1.Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ -Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm phải tuân thủ các quy định của […]

  Đọc tiếp