dịch vụ kế toán thuế hà nội

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất năm 2014

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015 đối với các Doanh Nghiệp thành lập vào cuối năm 2014 chưa đủ 90 ngày (dưới 3 tháng).

   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015)

                                                     

 

             Kính gửi:     CỤC THUẾ  TP.HÀ NỘI

                                                           

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY KẾ TOÁN BẢO AN    

Địa chỉ trụ sở        :  thành phố Hà Nội

Mã số thuế            :  0102030405

Giám Đốc             :  Mr Bảo An

 

Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 chưa tới 90 ngày , căn cứ vào điều 13 luật kế toán “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng” Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 3 tháng cuối năm 2014 vào báo cáo tài chính năm 2015.

 

 Công ty chúng tôi xin cam kết vào năm 2015 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

 

 Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng kính chào.

                                                                                                   Đại diện theo pháp luật 

                                                                                                                             Giám đốc  

>>>>>>>>>>> Tải mẫu công văn tại đây:  Cong van xin gop bao cao tai chinh 2014

`