dịch vụ kế toán thuế hà nội

Mẫu giấy nộp tiền thuế Môn Bài mới nhất 2015

Dưới đây là mẫu giấy nộp tiền vào NSNN mới nhất ban hành kèm theo Thông Tư 119/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính.

Link tải tại đây: mau Giay Nop Tien moi nhat

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £ chuyển khoản £

 

 

Người nộp thuế: Công ty TNHH Bảo An……………………………………………. Mã số thuế: 0106145977…………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..  Huyện:……………………….. Tỉnh, TP: Hà Nội……………………..

Người nộp thay: Nguyễn Văn A………………………………………………………… Mã số thuế:…………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Huyện: Q. Hà Đông……………………………………. Tỉnh, TP: Hà Nội…………………………………………………………..  

Đề nghị NH (KBNN): …………………………………  trích TK số: ………………………………………………………………..

hoặc thu tiền mặt để :

Nộp vào NSNN  c                                           Tạm thu(1) c                       TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)  c                             

Tại KBNN : ……………………….. ……………..tỉnh, TP: …………………………………………………………….

Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu :…………………………………………………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 Kiểm toán NN   c                      Thanh tra TC    c       

 Thanh tra CP     c       CQ có thẩm quyền khác c                                                                                   

 Tên cơ quan quản lý thu:Chi cục thuế Quận Hà Đông……………………………………………………….

Tờ khai HQ số(1): ……………………………  ngày: …………………….  Loại hình XNK(1): ………………………………..

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

1

Thuế môn bài năm 2015

1.000.000

1804

754

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:Một triệu đồng chẵn…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

 

                Mã CQ thu:………………………….                 Nợ TK:………………………….

               Mã ĐBHC: …………………………..                 Có TK: ………………………….

               Mã nguồn NSNN:………………….

 

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

 

 

 

`