dịch vụ kế toán thuế hà nội

             TỔNG CỤC THUẾ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            

           Số: 10989 /CT-TTHT                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm  2013

               V/v: Lập hóa đơn.

  

Kính gửi: Công ty TNHH WILO Việt Nam

Địa chỉ: 1C, Lầu 3 – Etown 1, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mã số thuế : 0311056767
                              

Trả lời văn thư số 19/13/CV/WVN ngày 19/12/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

 “ Nguyên tắc lập hóa đơn

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.”

Về nguyên tắc khi lập hóa đơn, phần còn trống trên hóa đơn phải được gạch chéo từ ô trống đầu tiên của tiêu thức “ số thứ tự” đến ô trống cuối cùng của tiêu thức “thành tiền”. Trường hợp Công ty theo trình bày có nhận một số hóa đơn chỉ gạch chéo phần còn trống từ bên trái qua bên phải ở ô “Tên hàng hóa, dịch vụ”, nếu các nội dung khác ghi trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định theo Thông tư 64/2013/TT-BTC thì các hóa đơn này được chấp thuận để kê khai thuế.

Lưu ý: Khi giao dịch mua bán hàng hóa lần sau Công ty yêu cầu các nhà cung cấp phải gạch chéo theo đúng hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:

– Như trên;

– P. KT2;  

– P. PC;

– Lưu: HC, TTHT.

3531-23783    Dương

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG   

 

                                Đã ký
 

                            Trần Thị Lệ Nga

Theo công văn trên, hóa đơn được chấp nhận là hợp lệ khi phần còn thừa được gạch như sau:quy dinh ve gach cheo tren hoa don

`